032-SLLR-SLLR-1998-V-2-RAMAMOORTHY-AND-RAMESHWARAN-v.-DOUGLAS-DEVANANDA-AND-OTHERS.pdf