024-SLLR-SLLR-1999-V-2-RAMAMOORTHY-v.-DOUGLAS-DEVANANDA-AND-OTHERS.pdf