051-SLLR-SLLR-1978-79-V2-Ramanathan-Chettiar-v.-Wickramarachchi-and-Others.pdf