018-NLR-NLR-V-25-RAMANATHAN-CHETTY-v.-NATCHIYA-et-al.pdf