019-SLLR-SLLR-1991-V-1-RAMASAMY-v.-BRITISH-CEYLON-CORPORATION.pdf