043-SLLR-SLLR-1995-2-RAMAYA-GOONEWARDENE-V.-PEIRIS.pdf