029-SLLR-SLLR-2004-V-3-RAMU-THAMOTHARAMPILLAI-v.-ATTORNEY-GENERAL.pdf