040-SLLR-SLLR-1997-V3-RANASINGHE-v.-NANDANIE-ABEYDEERA.pdf