003-SLLR-SLLR-2007-V-1-RANJITH-WANIGARATNE-v.-KAGGODA-ARACHCHI.pdf