003-SLLR-SLLR-2003-V-3-RASANAYAGAM-v.-SURAWEERA-AND-OTHERS.pdf