013-SLLR-SLLR-1987-1-RATANAJOTHI-THERO-v.-SOMARATHANA-THERO.pdf