014-SLLR-SLLR-2004-V-3-RATHNAYAKE-v.-SARATH-DIVISIONAL-SECRETARY-THIHAGODA-AND-OTHERS.pdf