069-SLLR-SLLR-2005-V-2-RATHNAYAKE-vs-WIJEWARDANA-AND-OTHERS.pdf