002-SLLR-SLLR-1998-1-RATNASINGHAM-v.-TIKIRIBANDA-DASSANAIKE-AND-OTHERS.pdf