048-SLLR-SLLR-1997-V-1-RATNASIRI-RAJAPAKSHA-v.-RATNASIRI-WICKRAMANAYAKE-AND-OTHERS.pdf