002-SLLR-SLLR-2000-V-1-RAYMOND-FERNANDO-v.-BANK-OF-CEYLON.pdf