049-SLLR-SLLR-2001-V-3-REV-INDUREWE-DHAMMANANDA-v.-PIYATISSA-AND-ANOTHER.pdf