043-SLLR-SLLR-1996-V-2-REV.-KESELWATUGODA-CHANDANANDA-THERO-v.-REV.-SIRIMALWATTE-ANANDA-M.pdf