021-SLLR-SLLR-1984-2-REV.-MARIYAWAE-SADDHANANNDA-THERO-v.-RATNAYAKE.pdf