041-SLLR-SLLR-1994-V2-REV.-POLHENE-PANNALOKA-V.-REV.-PANDITA-MIDIGAMA-PEMANANDA.pdf