028-SLLR-SLLR-2005-V-2-REV.-RATMALANE-SRI-SIDARTHA-vs-ATTORNEY-GENERAL.pdf