008-SLLR-SLLR-2002-3-RODRIGO-v.-BALASURIYA-AND-OTHERS.pdf