049-SLLR-SLLR-1999-V-3-ROHANA-v.-SHYAMA-ATTAYGALA-OTHERS.pdf