019-NLR-NLR-V-40-SABAPATHY–v.-THARMALINGAM–et-al.pdf