008-SLLR-SLLR-2006-V-2-SAMANTHA-KUMARA-vs.-MANOHARI.pdf