085-NLR-NLR-V-06-SAMARANAYAKA-v.-SIDEMBREM-CHETTY.pdf