019-SLLR-SLLR-1990-V-1-SAMARASEKERA-v.-MUDIYANSE-AND-OTHERS.pdf