010-NLR-NLR-V-40-SAMARASUNDERA-v.-SAMARASUNDERA.pdf