016-SLLR-SLLR-1991-V2-SANNASGALA-V.-UNIVERSITY-OF-KELANIYA-AND-MEMBERS-OF-THE-UNIVERSITY-OF-SENAT.pdf