015-NLR-NLR-V-24-SAPAPATHIPILLAI-v.-ALAGARATNAM.pdf