046-NLR-NLR-V-17-SAPAPATHIPILLAI-v.-TIRUMANCHANAM.pdf