017-SLLR-SLLR-2000-V-1-SARATH-AMUNUGAMA-AND-OTHERS-v.-KARU-JAYASURIYA-CHAIRMAN-UNITED-NATIONAL-.pdf