042-NLR-NLR-V-31-SATHASIVA-KURUKKAL-v.-SUBRAMANIAM-KURUKKAL.pdf