023-SLLR-SLLR-1978-79-V2-Sediris-Singho-v.-Somawathy.pdf