048-NLR-NLR-V-35-SEEMAN-PILLAI-v.-SADANATHAKURUKAL.pdf