152-NLR-NLR-V-02-SEGAPPA-CHETTY-v.-MURUGAN-KANGANY.pdf