008-SLLR-1984-V1-PIYASENA-PERERA-v.-MARGRET-PERERA-AND-TWO-OTHERS.pdf