008-SLLR-SLLR-2002-V-1-SENARATNE-v.-SENARATNE-AND-OTHERS.pdf