003-SLLR-SLLR-1997-V-1-SENEVIRATNE-BANDA-v.-CHANDRAWATHIE.pdf