003-SLLR-SLLR-2001-V-3-SENEVIRATNE-v.-CEYLON-PETROLEUM-CORPORATION.pdf