014-SLLR-SLLR-2001-V-3-SENEVIRATNE-v.-FERNANDO-AND-OTHERS.pdf