001-SLLR-SLLR-1982-2-SENEVIRATNE-v.-SENEVIRATNE-AND-ANOTHER.pdf