113-NLR-NLR-V-30-SETTINAYAKE-v.-ADIKARAM-et-al.pdf