026-SLLR-SLLR-2005-V-2-SEYLAN-BANK-LTD.-vs-PIYASENA-AND-ANOTHER.pdf