026-SLLR-SLLR-2003-1-SHANMUGAVADIVU-v.-KULATHILAKE.pdf