044-SLLR-SLLR-1998-1-SHEILA-SENEVIRATNE-v.-SHEREEN-DHARMARATNE.pdf