012-SLLR-SLLR-1997-V-1-SHEILA-SENEVIRATNE-v.-SHEREEN-DHARMARATNE.pdf