067-NLR-NLR-V-24-SIDAMBARAM-CHETTY-v.-PERERA-et-al.pdf