004-SLLR-1984-V1-ALO-SINGHO-v.-ATTONEY-GENERAL.pdf