024-SLLR-SLLR-1985-V2-SIRISENA-RANAWAKA-AND-OTHERS-v.-THE-ATTORNEY-GENERAL.pdf